Avis Legal

  • La informació continguda en el web http://www.observatori-ctesc.net/ té com a objectiu difondre les activitats, els productes i els serveis de l’Observatori de la Responsabilitat Social Empresarial i és propietat intel·lectual de l’esmentat organisme, com també ho són el codi d’estil, les imatges i els materials audiovisuals que hi apareixen. .La reproducció, distribució o comunicació pública de la informació continguda en aquest web, sense citar la font, és una infracció recollida a la normativa vigent. No està permesa la transformació ni qualsevol altra actuació similar que es pugui dur a terme amb la informació continguda al web.
  • No es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través del sistema d’enllaços amb webs externs.
  • No assumeix la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’accedir al web amb ordinadors infectats per virus informàtics. Tampoc no es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament dels navegadors dels usuaris o per la utilització de versions no actualitzades d’aquests.
  • La informació continguda en aquesta web provinent de tercers pot no ser correcta, malgrat els esforços fets per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, no somos responsables dels errors comesos, ni pels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Política de privacitat
Protecció de les dades de caràcter personal

  • La petició de dades per part del observatori-ctesc.net, mitjançant formularis publicats a les pàgines web, es limita a aquells casos en què la recollida de les dades personals és necessària per a la prestació d’un servei, la difusió de novetats o el lliurament de les publicacions pròpies. Les dades sol·licitades seran les que es considerin escaients per a les finalitats previstes.
  • En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (a partir d’ara LOPD), us informem que les dades personals obtingudes com a resultat de la complimentació d’algun formulari, rebran un tractament estrictament confidencial per part delobservatori-ctesc.net.
  • Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, en els termes i condicions que preveu la pròpia LOPD mitjançant la següent adreça de correu electrònic:
  • Us preguem que comuniqueu al observatori-ctesc.net de forma immediata qualsevol modificació de les vostres dades de forma que la informació recollida en els fitxers del observatori-ctesc.net estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
  • La no complimentació o la complimentació parcial de les dades de caràcter personal sol·licitades en qualsevol formulari electrònic podrà comportar la impossibilitat, per part del observatori-ctesc.net, d’atendre la consulta i/o la petició formulada.
  • observatori-ctesc.net té implantades les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o d’algun mitjà físic o natural.